lookUp Population
Шөнийн цагт төрөлт бага, үхэл их байхаар LookUp оруулж өгсөн тоо толгойн загвар юм.

Loading Insight Maker...
(This may take a few moments)